Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.


Niniejszy dokument jest integralną częścią regulaminu.

Administratorem Danych w Systemie jest Polmedi sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kasztelańskiej 62, 60-316 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660331, REGON: 366420320, NIP 7773276707, zwany dalej: Administratorem.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników. System korzysta z bezpiecznych, szyfrowanych połączeń (SSL), a usługę serwerową świadczy centrum serwerowe OVH Polska sp. z o.o. w serwerowni zlokalizowanej w Warszawie (Polska). Serwery są pod stałą opieką administratorów dbających o bezpieczeństwo sieciowe i aplikacyjne.

Dane wrażliwe są to dane osobowe ujawniające w szczególności dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności.

Pacjent w celu dokonania konsultacji online przez System wyraża osobną wyraźną zgodę na współadministrowanie jego danych przez Administratora i Konsultanta prowadzącego. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.

Konsultant, który prowadzi terapię w Systemie i Administrator związani są umową o współadministrowanie danych osobowych w celu prowadzenia terapii za pośrednictwem Systemu.

Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

Pacjent rejestrując się w Systemie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym danych osobowych dotyczących stanu zdrowia.

Administrator prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie „Zbiór Danych Osobowych przetwarzanych przez System”. W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres IP, wiek, waga, płeć, stan zdrowia. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Pacjenta podczas rejestracji i konsultacji w sposób dobrowolny.

Administrator i Konsultant zobowiązani są do zachowania Tajemnicy Informacji (art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1318 ze zmianami).

Administrator dostosowuje swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 roku.

Dane podawane przez Pacjenta są wykorzystywane w następujących celach:

- właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności Systemu, który daje możliwość prowadzenia konsultacji dotyczących leczenia ranonodległość;

- prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy, takie jak prowadzenie przez Konsultanta terapii na odległość.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.

Dane dotyczące stanu zdrowia przetwarzane będą przez Konsultanta w celu przeprowadzenia diagnostyki i terapii leczenia ran za pośrednictwem Systemu.

Podanie danych jest dobrowolne. Pacjent ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych pomiędzy Konsultantami oraz przeniesienia danych z Systemu.

Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z Systemu. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego logowania z uwzględnieniem niżej wskazanego prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych.

Pacjent zgłasza żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) wysyłając wiadomość w Systemie. Administrator niezwłocznie usuwa wszystkie dane z bazy.

Wszystkie dane Pacjenta, który przeniósł się do innego Konsultanta w Systemie zostają w całości przeniesione.

Administrator ma obowiązek udzielenia Pacjentowi informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.

Inspektorem ochrony danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marcin Cieślak (kontakt do inspektora: m.cieslak@polmedi.com, tel. 602 220 693).

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aplikacja iWound może wspomóc proces leczenia. Pamiętaj jednak, że żadna aplikacja nie może zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem lub pielęgniarką. Jeżeli zauważysz u siebie niepokojące objawy, niezwłocznie zwróć się do lekarza lub pielęgniarki!